Select Page
arquitectura i disseny
casa juncosa

casa juncosa

Rehabilitació d’un habitatge unifamiliar construït a l’any 1950.

A les dues primeres crugies estructurals de l’habitatge es fa una intervenció mínima. Es respecten distribucions i elements existents (fusteria i altres elements decoratius).

A la tercera i darrera crugia es reconsideren les distribucions interiors. Les petites estàncies originals s’unifiquen i apareixen nous espais de gran amplitud. Els elements existents (fusteria, escala) son substituïts per altres de nous.

Un paviment de pedra calcària serà el nou terra de l’habitatge. La continuïtat d’aquest material lliga els espais donant unitat al projecte.

A la façana posterior s’obre un gran finestral que deixa entrar la llum a l’interior de la casa. El jardí i els espais interiors s’han fet amics.

casa juncosa

Rehabilitación de una vivienda unifamiliar construida en 1950.

En las dos primeras crujías estructurales de la vivienda la intervención es mínima. Se respetan distribuciones y elementos existentes (carpintería y otros elementos decorativos)

En la tercera y última crujía se reconsideran las distribuciones interiores. Les pequeñas estancias originales se unifican y aparecen nuevos espacios de gran amplitud. Los elementos existentes (carpintería, escalera) son sustituidos por otros nuevos.

Un pavimento de piedra calcárea será el nuevo suelo de la vivienda. La continuidad de este material liga los espacios dando unidad al proyecto.

En la fachada posterior se abre un gran ventanal que deja entrar la luz al interior de la vivienda. El jardín y los espacios interiores se han reconocido.

casa juncosa

Refurbishment of a stand-alone home constructed in 1950.

In the first two structural bays of the home, intervention is minimal. Existing elements (carpentry and decorative elements) and distribution are preserved.

In the last and final bay, the interior distribution has been carefully reconsidered. The original small living spaces have been unified and new spaces appear allowing greater openness. Existing elements (carpentry, stairs) have been substituted by new ones.

Tiles of calcareous stone have become the new floor. The continuity of this material joins the spaces giving unity to the project.

In the posterior facade, a large window allows daylight into the inside of the home. The garden and the inside spaces – once estranged from each other – have been lovingly brought together.

Ubicació: Palma, Mallorca

Any: 2015

Fotografies: Jaume Rebassa